ideas per fin dall'jamna

- spadin da tschut


- talgias da galdin


- talgias dalla casa


- spadin zagrender


- spadin galdin


 acziun dall'jamna

- barsau piertg


  da culiez


  100gr mo Sfr. 1.48p├Ęsch frestg

pèsch plat


salmun


salmun fimentauschenghetgs dalla mazlaria

-divers canasters


-lenns


empleniu cun bunas sorts carn ord nossa fatschenta


-carn secca e salsiz


 special da nossa fatschenta

- mix per capuns


 - treppa